เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2013 ผมได้รับเกียรติจาก บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนร้านบีบีแบตเตอรี่ เข้าอบรมโครงการ GS Authosized Service Centre รุ่นที่1 โดยในงานนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ

  1. เพื่อลดปริมาณแบตเตอรี่เคลม ลง 50% (กรณีแบตเตอรี่ไม่เสียจากการผลิต) ในร้านที่ผ่านการอบรม
  2. เพื่อลดขั้นตอนการเคลม และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า
  3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่าย และผู้ใช้แบตเตอรี่ GS
  4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้กับผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ GS

โดยในงานนี้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ GS Authorized Service Centre สามารถตัดสินใจเคลมแบตเตอรี่ให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องส่งแบตเตอรี่เข้าโรงงานเพื่อรอผลจากโรงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้แบตเตอรี่ GS ได้รับความสะดวกรวดเร็วในบริการการหลังการขายจากแบตเตอรี่ GS